InstitutionParish
Bakundaine P/S
 • Rutenga Parish
Read more
Biizi P/S
 • Mutolere Parish
Read more
Bikongozo p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Bikurungu p/s
 • Rwengiri Parish
Read more
Bishop Asili M.P/s
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Bitanwa p/s
 • Rubanda Parish
Read more
Bizenga p/s
 • Mutolere Parish
Read more
Bizi P/S
 • Gatete Parish
Read more
Bright Future p/s
 • Kambuga Parish
Read more
Bucundura p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Bugandaza p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Bugarama P/S
 • Buhara Parish
Read more
Bugarama p/s
 • Kakore Parish
Read more
Bugiri p/s
 • Kakore Parish
Read more
Bugomora
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Bugongi p/s
 • Kambuga Parish
Read more
Bugora p/s
 • Rutenga Parish
Read more
Buhara P/S
 • Buhara Parish
Read more
Buhoma p/s
 • Butogota Parish
Read more
Buhunga p/s
 • Rutooma Parish
Read more
Bujengwe P/S
 • Butogota Parish
Read more
Bukazi p/s
 • Sooko Parish
Read more
Bukoora P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Bukwata p/s
 • Kakore Parish
Read more
Bunyonyi p/s
 • Kakore Parish
Read more
Burimbe p/s
 • Rubanda Parish
Read more
Buroreero p/s
 • Kabirizi Parish
Read more
Busamba p/s
 • Gisoro Parish
Read more
Busanani P/S
 • Kinanira Parish
Read more
Busengo p/s
 • Nyagisozi Parish
Read more
Bushekwe p/s
 • Nyagisozi Parish
Read more
Bushogye p/s
 • Nyamwegabira Parish
Read more
Bushuro P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Butagasi n & p/s
 • Makiro Parish
Read more
Butanda P/S
 • Rwanyena Parish
Read more
Butobere p/s
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Butogota p/s
 • Butogota Parish
Read more
Buyanja Modern Day and boarding p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Bwindi Watoto
 • Butogota Parish
Read more
Chihe P/S
 • Gisoro Parish
Read more
Cyabazana P/S
 • Kinanira Parish
Read more
Fr. Baldo P/S
 • Ndama Parish
Read more
Gasave p/s
 • Sooko Parish
Read more
Gatabo p/s
 • Sooko Parish
Read more
Gatete p/s
 • Gatete Parish
Read more
Giharo P/S
 • Sooko Parish
Read more
Gikoro p/s
 • Mutolere Parish
Read more
Gisharu P/S
 • Rubuguri Parish
Read more
Gisozi p/s
 • Sooko Parish
Read more
God Cares P/S
 • Nyamirama Parish
Read more
Hakahumiro p/s
 • Kishanje Parish
Read more
Hakishenyi p/s
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Hamunyinya
 • Muhanga Parish
Read more
Hamwaro p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Ibumba P/S
 • Ndama Parish
Read more
Igabiro P/S
 • Rubuguri Parish
Read more
Igomanda p/s
 • Kakore Parish
Read more
Ikumba p/s
 • Kakore Parish
Read more
Ikuniro p/s
 • Rutooma Parish
Read more
Illemera p/s
 • Muko Parish
Read more
Kaara p/s
 • Muko Parish
Read more
Kabanyonyi P/S
 • Maziba Parish
Read more
Kabaya p/s
 • Muko Parish
Read more
Kabere P/S
 • Sooko Parish
Read more
Kabingo
 • Ndama Parish
Read more
Kabira p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Kabirizi p/s
 • Kabirizi Parish
Read more
Kabisha p/s
 • Kakore Parish
Read more
Kabuga P/S
 • Gisoro Parish
Read more
Kabura P/S
 • Christ the King Rukungiri
Read more
Kaburasazi P/S
 • Kinanira Parish
Read more
Kabwoma P/S
 • Christ the King Rukungiri
Read more
Kacucu P/S
 • Kamwezi Parish
Read more
Kacuro P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Kacwekano p/s
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Kafuka P/S
 • Rwamagaya Parish
Read more
Kafunjo p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Kagano P/S
 • Mutolere Parish
Read more
Kagarama
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Kagashe
 • Kambuga Parish
Read more
Kageyo p/s
 • Nyagisozi Parish
Read more
Kagogo p/s
 • Rubanda Parish
Read more
Kagorogoro I p/s
 • Kishanje Parish
Read more
Kagorogoro P/S
 • Buhara Parish
Read more
Kagorogoro p/s
 • Kishanje Parish
Read more
Kagoye P/S
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Kagunga P/s
 • Nyamirama Parish
Read more
Kagyera P/S
 • Mutolere Parish
Read more
Kahooko P/S
 • Christ the King Rukungiri
Read more
Kahungye p/s
 • Rwanyena Parish
Read more
Kakamba p/s
 • Rutooma Parish
Read more
Kakangaga p/s
 • Muko Parish
Read more
Kakarisa p/s
 • Kakore Parish
Read more
Kakatunda
 • Butogota Parish
Read more
Kakatunda P/S
 • Bukinda Parish
Read more
Kakore p/s
 • Kakore Parish
Read more
Kalyamacumu p/s
 • Rwengiri Parish
Read more
Kamira p/s
 • Nyarushanje Parish
Read more
Kaniabizo P/S
 • Nyamirama Parish
Read more
Kanombe p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Kanungu Model p/s
 • Makiro Parish
Read more
Kanyamahoro p/s
 • Mutolere Parish
Read more
Kanyamahoro P/S
 • Gatete Parish
Read more
Kanyankyende p/s
 • Rwengiri Parish
Read more
Kanyeganyegye
 • Kamwezi Parish
Read more
Karama p/s
 • Makiro Parish
Read more
Karama P/S
 • Nyarushanje Parish
Read more
Karambi P/S
 • Karambi Parish
Read more
Karambwe
 • Bukinda Parish
Read more
Karangara Community P/s
 • Butogota Parish
Read more
Karengyere p/s
 • Muko Parish
Read more
Karujanga P/S
 • Rwanyena Parish
Read more
Karweru P/S
 • Maziba Parish
Read more
Kashambya P/S
 • Kitanga Parish
Read more
Kashasha p/s
 • Nyamwegabira Parish
Read more
Kashasha p/s
 • Kishanje Parish
Read more
Kashekye P/S
 • Kamwezi Parish
Read more
Kashenyi p/s
 • Butogota Parish
Read more
Kashenyi P/S
 • Karambi Parish
Read more
Kashenyi p/s
 • Muko Parish
Read more
Kasheshe p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Kashigye p/s
 • Mutolere Parish
Read more
Kashojwa p/s
 • Makiro Parish
Read more
Kashongati P/S
 • Rubanda Parish
Read more
Kashozi p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Katarara p/s
 • Gisoro Parish
Read more
Katenga P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Katete P/S
 • Nyamwegabira Parish
Read more
Katiba p/s
 • Kishanje Parish
Read more
Katojo p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Katonya p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Katuna P/S
 • Rwanyena Parish
Read more
Katunda
 • Karambi Parish
Read more
Katunga p/s
 • Nyarushanje Parish
Read more
Kayanga p/s
 • Nyarushanje Parish
Read more
Kayungwe p/s
 • Makiro Parish
Read more
Kazindiro p/s
 • Rwengiri Parish
Read more
Kazuru p/s
 • Makiro Parish
Read more
Kerere p/s
 • Kakore Parish
Read more
Kibale p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Kibirizi p/s
 • Rutooma Parish
Read more
Kibugu P/S
 • Kinanira Parish
Read more
Kibuzigye p/s
 • Kakore Parish
Read more
Kicumbi P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Kicwamba P/S
 • Rwamagaya Parish
Read more
Kigarama P/S
 • Nyamirama Parish
Read more
Kigarama P/S
 • Maziba Parish
Read more
Kihumuro p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Kihungye p/s
 • Nyarushanje Parish
Read more
Kikombe p/s
 • Kambuga Parish
Read more
Kinaba community P/S
 • Rutenga Parish
Read more
Kinaba New Hope P/S
 • Rutenga Parish
Read more
Kinaba p/s
 • Rutenga Parish
Read more
Kinaba P/S
 • Kinanira Parish
Read more
Kinanira p/s
 • Kinanira Parish
Read more
Kiniogo P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Kinyababa p/s
 • Nyagisozi Parish
Read more
Kirama P/S
 • Rwengiri Parish
Read more
Kirehe
 • Nyakibale Parish
Read more
Kiringa P/S
 • Kambuga Parish
Read more
Kirundwe p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Kisekye p/s
 • Muko Parish
Read more
Kishaki p/s
 • Kabirizi Parish
Read more
Kishanje p/s
 • Kishanje Parish
Read more
Kisibo P/S
 • Rwanyena Parish
Read more
Kisiizi p/s
 • Nyarushanje Parish
Read more
Kitagyenda Mixed
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Kitibya P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Kitohwa P/S
 • Bukinda Parish
Read more
Kitojo II P/S
 • Karambi Parish
Read more
Kitumba P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Kitunga p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Kitunga p/s
 • Makiro Parish
Read more
Kivunga p/s
 • Muko Parish
Read more
Kiyebe p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Kiziba P/S
 • Rutenga Parish
Read more
Kyabureere p/s
 • Rwengiri Parish
Read more
Kyakatarangye p/s
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Kyamunjuri p/s
 • Makiro Parish
Read more
Kyamutareiga P/S
 • Ndama Parish
Read more
Kyanamira P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Kyandago
 • Makiro Parish
Read more
Kyantuhe p/s
 • Nyamirama Parish
Read more
Kyasano P/S
 • Rwanyena Parish
Read more
Kyashamiro P/S
 • Rutenga Parish
Read more
Kyehinde p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Kyeibale p/s
 • Maziba Parish
Read more
Kyerero P/S
 • Muhanga Parish
Read more
Kyeshero p/s
 • Butogota Parish
Read more
Kyikyenkye P/S
 • Bukinda Parish
Read more
Kyisya p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Mabindi p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Makanga p/s
 • Makiro Parish
Read more
Makiro P/S
 • Makiro Parish
Read more
Matanda p/s
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Maziba P/S
 • Maziba Parish
Read more
Mazzoldi P/S
 • Makiro Parish
Read more
Mbuga p/s
 • Mutolere Parish
Read more
Mburameizi p/s
 • Karambi Parish
Read more
Mpambizo p/s
 • Makiro Parish
Read more
Muchahi P/S
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Muchogo p/s
 • Nyamirama Parish
Read more
Mugabi p/s
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Mugandu P/S
 • Rutenga Parish
Read more
Muhanga P/S
 • Muhanga Parish
Read more
Muhanga p/s
 • Mutolere Parish
Read more
Muhanguzi P/S
 • Kinanira Parish
Read more
Muhumuza p/s
 • Kambuga Parish
Read more
Mukibungo p/s
 • Muko Parish
Read more
Mukitojo p/s
 • Kishanje Parish
Read more
Murama p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Muramba p/s
 • Makiro Parish
Read more
Murambi p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Murehe P/S
 • Mutolere Parish
Read more
Mushasha p/s
 • Makiro Parish
Read more
Mutolere p/s
 • Mutolere Parish
Read more
Muyumbu P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Mwaro P/S
 • Nyagisozi Parish
Read more
Nango p/s
 • Sooko Parish
Read more
Ndago p/s
 • Nyarushanje Parish
Read more
Ndama P/S
 • Ndama Parish
Read more
Ndego p/s
 • Rubanda Parish
Read more
Ngoma II p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Ngoma p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Ngoma P/s
 • Nyarushanje Parish
Read more
Nkanda p/s
 • Sooko Parish
Read more
Nshungwe P/S
 • Kinanira Parish
Read more
Ntaraga p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Nteko p/s
 • Rubuguri Parish
Read more
Ntungamo p/s
 • Rubuguri Parish
Read more
Nyabihinga p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Nyaburondo P/S
 • Christ the King Rukungiri
Read more
Nyabushenyi p/s
 • Nyarushanje Parish
Read more
Nyabyondo p/s
 • Kambuga Parish
Read more
Nyabyondo P/S
 • Buhara Parish
Read more
Nyakabande p/s
 • Mutolere Parish
Read more
Nyakabaya p/s
 • Sooko Parish
Read more
Nyakafura
 • Bukinda Parish
Read more
Nyakanyinya p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Nyakariba
 • Kitanga Parish
Read more
Nyakasiru P/S
 • Bukinda Parish
Read more
Nyakasozi p/s
 • Kambuga Parish
Read more
Nyakatugunda p/s
 • Kabirizi Parish
Read more
Nyakibale Lower p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Nyakibale Parents P/S
 • Nyakibale Parish
Read more
Nyakibale upper p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Nyakigugwe P/S
 • Bukinda Parish
Read more
Nyakishenyi p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Nyakitabaata p/s
 • Rwengiri Parish
Read more
Nyamakamba
 • Makiro Parish
Read more
Nyamakukuru p/s
 • Nyarushanje Parish
Read more
Nyamambo p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Nyamasiizi p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Nyamigoye p/s
 • Nyamwegabira Parish
Read more
Nyamirama Modern p/s
 • Nyamirama Parish
Read more
NyamiramaTwimukye p/s
 • Butogota Parish
Read more
Nyamiringa
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Nyamwegabira p/s
 • Nyamwegabira Parish
Read more
Nyanganjara p/s
 • Rwengiri Parish
Read more
Nyanja P/S
 • Maziba Parish
Read more
Nyantojo P/S
 • Mutolere Parish
Read more
Nyarubale
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Nyarurambi p/s
 • Kambuga Parish
Read more
Omukagana p/s
 • Maziba Parish
Read more
Omumbuga P/S
 • Rutenga Parish
Read more
Omunkiro P/S
 • Maziba Parish
Read more
Omunkole p/s
 • Kamwezi Parish
Read more
Rubanga p/s
 • Ndama Parish
Read more
Rubira P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Rubona p/s
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Ruboroga P/S
 • Buhara Parish
Read more
Rubuguri p/s
 • Rubuguri Parish
Read more
Rubumba P/S
 • Rwanyena Parish
Read more
Rugandu P/S
 • Rubuguri Parish
Read more
Rugarama mixed
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Rugarambiro p/s
 • Rubuguri Parish
Read more
Rugo P/S
 • Mutolere Parish
Read more
Rugo P/S
 • Gatete Parish
Read more
Rugyendwa p/s
 • Ndama Parish
Read more
Rukarakare P/S
 • Rwamagaya Parish
Read more
Rukiga p/s
 • Kitanga Parish
Read more
Rukoka P/S
 • Makiro Parish
Read more
Rukongi p/s
 • Sooko Parish
Read more
Runyeganyegye p/s
 • Kambuga Parish
Read more
Runyinya p/s
 • Nyamwegabira Parish
Read more
Rurama P/s
 • Makiro Parish
Read more
Ruruku P/S
 • Christ the King Rukungiri
Read more
Ruseke p/s
 • Kinanira Parish
Read more
Rushabara P/S
 • Rubuguri Parish
Read more
Rushaki p/s
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Rushaki Solidale
 • Rubanda Parish
Read more
Rushasha P/S
 • Christ the King Rukungiri
Read more
Rushebeya p/s
 • Kambuga Parish
Read more
Rushebeya p/s
 • Makiro Parish
Read more
Rushoroza p/s
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
Rutendero p/s
 • Butogota Parish
Read more
Rutenga p/s
 • Rutenga Parish
Read more
Rutoma P/S
 • Rubuguri Parish
Read more
Rutooma p/s
 • Rutooma Parish
Read more
Rutooma P/S
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Rutugunda p/s
 • Makiro Parish
Read more
Rwakayundo
 • Christ the King Parish Kabale
Read more
Rwamagaya p/s
 • Rwamagaya Parish
Read more
Rwamazuru p/s
 • Kakore Parish
Read more
Rwambeho
 • Maziba Parish
Read more
Rwamugasha p/s
 • Kabirizi Parish
Read more
Rwamuhima p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Rwanyena P/S
 • Rwanyena Parish
Read more
Rwanyundo p/s
 • Nyakishenyi Parish
Read more
Rwaza P/S
 • Rwanyena Parish
Read more
Rwemiringa p/s
 • Rwengiri Parish
Read more
Rwenanura p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Rwene P/S
 • Buhara Parish
Read more
Rwengiri p/s
 • Rwengiri Parish
Read more
Rwenkureijo p/s
 • Nyakibale Parish
Read more
Rwere Church school
 • Nyamwegabira Parish
Read more
Rwere p/s
 • Kambuga Parish
Read more
Rweshama p/s
 • Rwamagaya Parish
Read more
Rwesigiro p/s
 • Rwengiri Parish
Read more
Rwoya p/s
 • Rwamagaya Parish
Read more
Shebeya p/s
 • Kakore Parish
Read more
Sooko p/s
 • Sooko Parish
Read more
St. Annah Pre & P/S
 • Gatete Parish
Read more
St. Claria p/s
 • Kitanga Parish
Read more
St. Francis Bihomborwa
 • Nyamwegabira Parish
Read more
St. Francis Xavier p/s
 • Kakore Parish
Read more
St. George P/S
 • Mutolere Parish
Read more
St. James Model p/s
 • Makiro Parish
Read more
St. John’s Kagashe
 • Makiro Parish
Read more
St. John’s Pre & P/S
 • Nyagisozi Parish
Read more
St. Kagwa p/s
 • Makiro Parish
Read more
St. Leornad Memorial p/s
 • Makiro Parish
Read more
St. Louis Bishaki P/S
 • Muko Parish
Read more
St. Maria Goretti P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
St. Maria Theresa Rushoroza P/S
 • Rushoroza Parish Kabale
Read more
St. Mary’s Kanyancucu
 • Nyagisozi Parish
Read more
St. Mary’s Rwanzu p/s
 • Nyagisozi Parish
Read more
St. Paul Mashenya
 • Rutenga Parish
Read more
St. Paul’s Rwanyena P/S
 • Rwanyena Parish
Read more
Suma P/S
 • Rubuguri Parish
Read more
Ug. Martyrs Muko p/s
 • Muko Parish
Read more
Wacheba P/S
 • Muhanga Parish
Read more
Zorooma p/s
 • Kambuga Parish
Read more